Ändra valuta: USDGBPSEKEUR

Ändra språk: English (UK)Svenska

Köpvillkor

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för våra produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och oss.
1.2 Vid försäljning tillämpas de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.
1.3 Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd

2. Beställning
2.1 Beställning av produkter sker via hemsidan. För att en beställning skall vara bindande, måste beställningen bekräftas före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i sortimentet utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är vi ej skyldiga att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.
2.2 Vid orderläggning på ett konto registrerat som företag är i alla avseenden det registrerade företaget att ses som avtalsbunden juridisk part.

3. Leverans och frakt
3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån vårat lager. Vid leverans fritt kunden är leveransdagen den dag då produkten framkommer till kunden. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos oss. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten.
3.2 Vi ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om vi ombesörjer transport skall kunden ersätta oss för utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.
3.3 I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur), postförskottsavgift samt hanteringsavgift på 250 kronor.
3.4 Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till info@demand.nu. Dolda transportskador ber vi dig anmäla inom 7 dagar från mottagandet. Synliga transportskador rekommenderar vi dig att anmäla så snart som möjligt från mottagandet. Senast behöver felet anmälas inom rimlig tid som är 14 dagar från mottagandet. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av oss.
3.5 Det finns ett billigt leveransalternativ bestående av vanligt brev som erbjuds då många kunder efterfrågat detta, men jag måste påpeka att jag kan inte återbetala dig eller skicka om ordern om dina varor inte anländer. Detta är en del av mina försäljningsvillkor som du måste godkänna vid utcheckningen. Vänligen välj rekommenderat brev eller skicka lätt för att ordern skall vara spårbar.

4. Leveransförsening
4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till oss häva avtalet såvitt avser försenade produkter om leverans-försening som beror på oss eller något förhållande på hans sida pågår mer än 14 dagar. Vi åtar oss att återbetala förskottsbetalat belopp inom 14 arbetsdagar.

5. Pris och betalning
5.1 På våran hemsida och i dess katalog förekommer priser och dessa är exklusive eventuella frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt gällande prislista på leveransdagen.
5.2 Vi förbehåller oss rätten att när som helst innan Leveransdagen justera under punkten 5.1 angivna priser, under förutsättning att kunden därvid meddelas. Kunden kan då skriftligen häva köpet.
5.3 Vid beställning från hemsidan finns förnärvarande möjlighet till betalning med Paypal och Swish.
5.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar där prissättningen är orimligt låg, i dessa fall förbehåller vi oss rätten att korrigera dessa enligt punkt 5.2.

6. Ägarförbehåll
6.1 Produkterna förblir våran egendom till dess de till fullo betalats.
6.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan vårat skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.

7. Ångerrätt
7.1 Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten. 
Vid köp av hemmabyggda produkter så som byggda byggsatser så finns ingen ångerrätt.
Varan ska vara i oförändrat skick, dvs oanvänd, ej spänningssatt, förstörd eller skadad.
Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör såsom manualer, förpackningsmaterial m.m. ska finnas med i returen.
Retur av ESD-känsligt material accepteras endast i samma obrutna orginalförpackningar som de levererades i.
Snabbaste vägen för ångerrätt köp är att kontakta oss på info@demand.nu för vidare instruktioner om hur returen skall ske.
Observera att ångerrätten inte gäller om det du köper kostar mindre än 400 kronor!
Frakten för att skicka tillbaka ditt ångrade köp betalar du som kund. Tänk på att du har ansvaret för transporten tillbaka till oss.
Vi kommer inte lösa ut paket som skickats till oss mot postförskott.

8. Garanti
8.1 Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från oss.
8.2 På komponenter, byggsatser och moduler lämnas ingen garanti.
8.3 Förbrukningsvaror som batterier lämnas normalt 6 månaders garanti om inget annat anges på produktsidan.
8.4 På hemmabyggda elektronikprodukter lämnas funktionsgaranti, det vill säga dom skall fungera vid leverans.
8.5 Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden.

9. Ansvar för fel
9.1 Vi ansvarar inte för fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.
9.2 Vårat ansvar omfattar inte:

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion;
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med produktens instruktioner;
c) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom våran kontroll;
d) normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.

9.5 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som vi ansvarar för skall kunden ersätta oss enligt vid varje tillfälle gällande prislista.
9.6 Vårat ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot oss med anledning av fel.

10. Ansvarsbegränsning
10.1 Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för oss enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.
10.2 Vårat ansvar omfattar endast direkta förluster. Vårat ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
10.3 Skulle vi vara förhindrade att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, skall vi vara fria från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

11. Överlåtelse av avtalet
11.1 Vi får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.
11.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

12. Personuppgifter och Cookies
12.1 När du genomför ett köp på våran hemsida behöver du ange vissa personuppgifter för att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Vissa uppgifter delas med tredje part för att vi skall kunna fullgöra vårt avtal med dig. Exempelvis måste fraktbolagen ha de uppgifter som är nödvändiga (såsom namn, adress, telefonnummer och epost) för att de skall kunna leverera ditt brev eller paket. Ditt medgivande inkluderar att vår samarbetspartner får ta del av samt lagra och behandla relevanta uppgifter. Angivna personuppgifter sparas i vårt system i 10 år. Enligt lag har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på info@demand.nu. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.
12.2 En cookie är en liten textfil som skickas från en webbsida till din dator där den tillfälligt lagras. Vi lagrar ett antal sådana cookies på din dator, vilket även är ett krav för att vår webbsida skall fungera för dig. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet till att logga in eller göra din beställning.

13. Copyright
13.1 Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som våran eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från oss.

14. Förändring av försäljningsvillkor
14.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.

 

©2015-2024 demand.nu - All rights reserved.

eCommerce by CubeCart